ELDİVAN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Evde Hasta Bakımı Programı

EVDE HASTA BAKIMI PROGRAMI

Programın Amacı
Programın amacı, hasta ve ailesine bulundukları ortamda kaliteli ve etkili bir şekilde psikososyal, fizyolojik ve tıbbi destek hizmetleri ile sosyal hizmetleri içeren bir bakım sunabilecek nitelikte “Evde Hasta Bakım Teknikeri” yetiştirmektir.

Programın Hedefleri
Evde hasta bakımı programının gerektirdiği sorumluluk bilinciyle, özgüveni sahibi, ekip çalışmalarına yatkın, gerekli mesleki bilgilerle donatılarak evde hasta bakım uygulamalarını gerçekleştirecek ve sağlığın korunması ve yükseltilmesi için gerekli eğitimi yapabilecektir.


Alınan Derece

Evde hasta bakımı alanında Ön Lisans diplomasına sahip olunur.


Mezuniyet Koşulları
Programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan, genel akademik başarı not ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan, 30 iş günü yaz stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Üst Kademeye Geçiş

ÖSYM`nin yapmış olduğu DGS` den yeterli puanı alanlar, Gerontoloji,  Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine geçiş yapabilirler.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Belediyelere bağlı kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Kurumların hastaya yönelik hizmet alanları olan; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki hastaya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, hastanın evini düzenleme, korumalı meskenler v.b.  uzman gözetiminde evde hasta bakım elamanı olarak çalışabilirler.


Program Yeterlilikleri

 1. Evde Hasta Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde gerekli verileri kullanarak, sorunları saptar, çözüme yönelik planlama ve uygulama yapar ve çözüm önerileri geliştirir.
 2. Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar.
 3. Evde Hasta Bakımı ile ilgili uygulamalarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknolojiyi kullanabilme becerisine sahip olur.
 4. Evde Hasta Bakımı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili kişiler ve kurumlarla paylaşır.
 5. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bir birey olarak yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde görevini yerine getirir.
 6. Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 7. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
 8. Evde Hasta bakımı uygulamalarında ekip hizmeti yaklaşımıyla, ekiple işbirliği içerisinde hizmet verir.
 9. Alanında edinmiş olduğu temel bilgi ve beceriler sayesinde çalışmalarını eleştirel bir düzeyde değerlendirir.
 10. Evde Hasta Bakım alanında bilgiye ulaşmak için gereken bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 11. Evde Hasta Bakımı konusunda teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü olarak ihtiyaç duyulan alanda hizmet verir.
 12. Evde Hasta Bakımı alanında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini etkili iletişim tekniklerini kullanarak başkalarına aktarır.
 13. Hastaların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönünü iyileştirici ve güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verir.
 14. Öğrenim süreci içinde elde edilen bilgileri, kazandığı yeterlilik ve becerileri, meslekte ve gündelik yaşamda kullanır.
 15. Evde hasta bakımı ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
 16. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri planlayabilir ve gerekli eğitimleri verir.
 17. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katılır.
 18. Diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içinde olabilme ve çalışabilme deneyimine sahiptir.
 19. Düşünce ve davranışları ile topluma örnek bir birey olur.
 20. Sağlık bakım hizmeti sunumunda kalite yönetimi ve süreçlerine uygun olarak davranır.
 21. Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım işlevini yerine getirir.