• KAYIT DONDURMA TALEBİNDE BULUNACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

  1)Mazereti nedeniyle öğrenimine devam edemeyecek durumda olan öğrenciler, ilgili yarıyılın/yılın en geç üçüncü haftası içinde (17 Şubat 07 Mart) ilgili akademik birime başvurdukları takdirde, ilgili yönetim kurulu kararıyla kayıtları dondurabilir. Kayıt dondurma bir yarıyıldan az dört yarıyıldan/iki yıldan çok olamaz. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma işlemleri bu sürelerin dışındadır. Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

  (2) Öğrencinin, kaydı dondurulduktan sonra, kayıt dondurulmasına ilişkin nedenler ortadan kalkmışsa ve öğrenci devam koşulunu sağlayabiliyorsa ilgili yönetim kurulu kararıyla kaydı açılabilir.

  (3) Mazeret gerekçeleri şunlardır:

  1. a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından almış oldukları raporla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,
  2. b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,
  3. c) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenime devam edemeyeceğini beyan etmesi,

   

  ç) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hâli,

  1. d) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
  2. e) Öğrencinin tutukluluk hâli,

  f) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hâller.

  DİLEKÇE ile ilgili Bölüm Sekreterliğine Başvurunuz