Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Misyon

Tıbbi laboratuvar hizmetleri alanında mesleki kriterlere uygun eğitim alarak bu eğitimi çalışma ortamında pratiğe aktaran, alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, çağdaş, topluma hizmet konusunda duyarlı, meslek şartlarına göre kendini geliştiren, çözüm odaklı meslek elemanları yetiştirmektedir.

Vizyon

Aldığı eğitim sonrasında sektörde istihdam konusunda öncelikli olarak tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına sahip, gelişen çağın gereksinimlerine uygun, insan odaklı bireyler yetiştiren öncü bir eğitim programı olmaktır.

Alınan Derece

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilere "Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Diploması" ve "Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Teknikeri" unvanı verilir.

Mezuniyet Koşulları

Programdaki tüm dersleri başarı ile tamamlayan, asgari 120 AKTS’yi sağlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan ve 20 iş günü 160 saat yaz stajını yapan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Yeterlilikleri

1

Alanı ile ilgili tıbbi terim ve terminolojiye hâkim olur, tanımlamalar yapar.

2

Alanındaki temel bilimsel bilgiyi değerlendirir ve uygular.

3

Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımlarını yapar.

4

Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygular, kişisel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur.

5

Laboratuvarda yapacağı testlerle ilgili olarak çözelti hazırlar, örnekleri analiz için hazır hale getirir, pratik uygulama yapar.

6

Enfeksiyon etkenlerini tanımlar, uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular.

7

Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir.

8

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.

9

Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygular.

10

Bireysel veya ekip içinde sorumluluk alır ve karşılaştığı sorunları çözer.

11

Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini geliştirir.

12

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

13

Canlının yapısını ve işleyişini açıklar.

14

Hastalıkların oluşum mekanizmasını tanımlar, temel tanı testlerini bilir ve uygular.

15

Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

NOT: Bölümümüzün Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı eğitim-öğretim faaliyetleri Şabanözü ilçesinde gerçekleştirilmektedir.