• Çocuk Gelişimi Programı

  ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

   

  MİSYON

  Türk Milli Eğitim Sisteminin temel amaçlarına uygun olarak gerek normal gösteren, gerekse özel eğitim gereksinimi olan çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen; çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan;  insana ve çevreye faydayı esas alan, disiplinler arası çalışmaları ön plana çıkaran, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yapılandıran, katılımcı, paylaşımcı, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi ara eleman yetiştirmektir.

  VİZYON

  Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, eğitim,öğretim ve araştırma kalitesi ile tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen,ilçemiz ve ilimiz başta olmak üzere ülkemizin çocuk gelişimi alanında ki sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite/ toplum işbirliğini sağlamada öncü, evrensel değerlere saygılı, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, halk sağlığına, çevre sorunlarına ve mesleki etik sorumluluklarına duyarlı, insiyatif sahibi, ara elemanların yetiştirildiği, alanında lider bir eğitim kurumu olmaktır.

  ALINAN DERECE

  Program yeterlilikleri sağlanıp, başarılı bir şekilde tamamlandığında, Çocuk Gelişimi Ön Lisans diplomasına sahip olunur.

  MEZUNİYET KOŞULLARI

  Programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan, genel akademik başarı not ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan, 120 AKTS yi tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. 

  PROGRAM YETERLİLİKLERİ

  1             Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirir.

  2             Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen gösterir.

  3             Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlar ve uygular.

  4             Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanır; Çocukla etkili iletişim kurar.

  5             Drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlar ve uygular.

  6             Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip eder.

  7             Özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular.

  8             Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini, matematik ve fen etkinliklerini planlar ve uygular.

  9             Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlar ve uygular.

  10           Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanır, bakımını yapar, etkinlikleri hazırlar ve uygular.

  11           Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.

  12           Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.

  13           Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmada rehberlik eder ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur.

  14           Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel ve toplumsal değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olur.

  15           Toplumsal sorumluluk bilincini, öz güveni, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirir ve destekler.