• Evde Hasta Bakımı Programı

  EVDE HASTA BAKIMI PROGRAMI

  Programın Amacı
  Programın amacı, hasta ve ailesine bulundukları ortamda kaliteli ve etkili bir şekilde psikososyal, fizyolojik ve tıbbi destek hizmetleri ile sosyal hizmetleri içeren bir bakım sunabilecek nitelikte “Evde Hasta Bakım Teknikeri” yetiştirmektir.

  Programın Hedefleri
  Evde hasta bakımı programının gerektirdiği sorumluluk bilinciyle, özgüveni sahibi, ekip çalışmalarına yatkın, gerekli mesleki bilgilerle donatılarak evde hasta bakım uygulamalarını gerçekleştirecek ve sağlığın korunması ve yükseltilmesi için gerekli eğitimi yapabilecektir.


  Alınan Derece

  Evde hasta bakımı alanında Ön Lisans diplomasına sahip olunur.


  Mezuniyet Koşulları

  Öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması halinde öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

  Üst Kademeye Geçiş

  ÖSYM`nin yapmış olduğu DGS` den yeterli puanı alanlar, Gerontoloji,  Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine geçiş yapabilirler.

  İstihdam Olanakları

  Programdan mezun olanlar, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Belediyelere bağlı kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Kurumların hastaya yönelik hizmet alanları olan; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki hastaya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, hastanın evini düzenleme, korumalı meskenler v.b.  uzman gözetiminde evde hasta bakım elamanı olarak çalışabilirler.


  Program Yeterlilikleri

  No

  Program Yeterlilikleri

         Öğrenim Çıktıları

  Ö.Y. b

    1  

  2

  3

    4

    5

   

  1

  Evde Hasta Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde gerekli verileri kullanarak, sorunları saptar, çözüme yönelik planlama - uygulama yapar ve çözüm önerileri geliştirir

   

   

   

   

   

   

  2

  Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar.

   

   

   

   

   

   

  3

  Evde Hasta Bakımı ile ilgili uygulamalarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknoloji kullanabilme becerisine sahip olur.

   

   

   

   

   

   

  4

  Evde Hasta Bakımı alanında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini doğru iletişim tekniklerini kullanarak, kişiler ve kurumlar arasında etkili iletişimi sağlar.

   

   

   

   

   

   

  5

  Yaşam boyu öğrenebilme becerilerine sahip bir birey olarak yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde görevini yerine getirir.

   

   

   

   

   

   

  6

  Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

   

   

   

   

   

   

  7

  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

   

   

   

   

   

   

  8

  Evde Hasta Bakımı uygulamalarında ekip hizmeti yaklaşımıyla, ekiple iş birliği içerisinde hizmet verir.

   

   

   

   

   

   

  9

  Evde Hasta Bakım alanında bilgiye ulaşmak için gereken bilişim - iletişim teknolojilerini kullanır ve gelişmeleri takip eder.

   

   

   

   

   

   

  10

  Evde Hasta Bakım konusunda teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü olarak ihtiyaç duyulan alanda hizmet verir.

   

   

   

   

   

   

  11

  Düşünce ve davranışlarıyla topluma örnek birey olur.

   

   

   

   

   

   

  12

  Hastaların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönünü iyileştirici ve güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verir.

   

   

   

   

   

   

  13

  Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri planlayabilir, gerekli eğitimleri verir ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlere katılır.

   

   

   

   

   

   

  14

  Sağlık bakım hizmeti sunumunda kalite yönetimini ve süreçlerine uygun olarak davranır.

   

   

   

   

   

   

  15

  Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım ve bakıma katkı sağlayacak işlevleri yerine getirir.

   

   

   

   

   

   

  a Katkı Düzeyi  (1:Düşük  2:Düşük ~ Orta     3: Orta      4: Yüksek    5: Mükemmel)

  b Ölçme Yöntemi ( 1: Yazılı Sınav,  2: Sözlü Sınav,  3: Ödev/Proje, 4: Laboratuvar Çalışması / Sınavı,  5: Seminer /Sunum)