Evde Hasta Bakımı Programı

EVDE HASTA BAKIMI PROGRAMI

Misyon

Üniversitemizin ve YÖK’ün belirlediği ilkelerin temelinde; günümüzün sağlık sistemine ve teknolojisine ayak uyduran, Evde Hasta Bakımının gerektirdiği mesleki  bilgi ve becerilere sahip, Evde Bakım gerektiren durumları tanıyan ve çözüm önerileri sunabilen-yönlendiren, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde bakım verdiği bireye ve sosyal çevresine karşı sorumluluk hisseden,  Evde Bakım uygulamalarını hasta hakları ve çalışan hakları kapsamında verebilen, Atatürk ilkelerine bağlı, ekip içinde çalışabilen nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Sağlık eğitim sektöründe öncü ve tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim kalitesi standartlarına uygun eğitim veren, sağlık hizmetlerinin diğer kurumları ile işbirliği içinde olan ve bilimsel anlamda öncü bir rol üstlenen, toplum sağlığının korunmasında sorumluluk alan, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde farkındalık yaratan, araştırmacı, bilimsel mesleki öğretim kurumu olmaktır.

Amaç

Programın amacı, hasta ve ailesine bulundukları ortamda kaliteli ve etkili bir şekilde psiko-sosyal, fizyolojik ve tıbbi destek hizmetleri ile sosyal hizmetleri içeren bir bakım sunabilecek nitelikte “Evde Hasta Bakım Teknikeri” yetiştirmektir.

Hedefler

Evde hasta bakımı programının gerektirdiği sorumluluk bilinciyle, özgüveni sahibi, ekip çalışmalarına yatkın, gerekli mesleki bilgilerle donatılarak evde hasta bakım uygulamalarını gerçekleştirecek ve sağlığın korunması ve yükseltilmesi için gerekli eğitimi yapabilecektir.

Alınan Derece

Evde hasta bakımı alanında Ön Lisans diplomasına sahip olunur.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması halinde öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

 
 Program Yeterlilikleri

No

Program Yeterlilikleri

1

Evde Hasta Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde gerekli verileri kullanarak, sorunları saptar, çözüme yönelik planlama - uygulama yapar ve çözüm önerileri geliştirir

 2

 

Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar.

3

Evde Hasta Bakımı ile ilgili uygulamalarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknoloji kullanabilme becerisine sahip olur.

4

Evde Hasta Bakımı alanında edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini doğru iletişim tekniklerini kullanarak, kişiler ve kurumlar arasında etkili iletişimi sağlar.

5

Yaşam boyu öğrenebilme becerilerine sahip bir birey olarak yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde görevini yerine getirir.

6

Evde Bakım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

7

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

8

Evde Hasta Bakımı uygulamalarında ekip hizmeti yaklaşımıyla, ekiple iş birliği içerisinde hizmet verir.

9

Evde Hasta Bakım alanında bilgiye ulaşmak için gereken bilişim - iletişim teknolojilerini kullanır ve gelişmeleri takip eder.

10

Evde Hasta Bakım konusunda teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü olarak ihtiyaç duyulan alanda hizmet verir.

11

Düşünce ve davranışlarıyla topluma örnek birey olur.

12

Hastaların fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik yönünü iyileştirici ve güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlar, bu yönlerde belirlenen gereksinimler doğrultusunda bakım verir.

13

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli eğitsel faaliyetleri planlayabilir, gerekli eğitimleri verir ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlere katılır.

14

Sağlık bakım hizmeti sunumunda kalite yönetimini ve süreçlerine uygun olarak davranır.

15

Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım ve bakıma katkı sağlayacak işlevleri yerine getirir.

NOT: Bölümümüzün eğitim-öğretim faaliyetleri Çerkeş ilçesinde gerçekleştirilmektedir.